ZQJ-3200

  • Helium Leak Detector, ZQJ-3200, Min rate 5*1E-13, Display 5E-13 to 1E-1

    Detektor i rrjedhjes së Heliumit, ZQJ-3200, Shkalla minimale 5*1E-13, Ekrani 5E-13 në 1E-1

    Në metodën e vakumit, gazi i provës hidhet në murin e mostrës së evakuuar nga ana e atmosferës. Ai futet në mostër me rrjedhje dhe ushqehet me detektorin e rrjedhjeve. Mostra duhet të jetë rezistente ndaj presionit vakum. Fazat e ndjeshmërisë GROSS - FINE - ULTRA kalojnë. Kufiri i zbulimit është më i ulët se në metodën e nuhatjes. Përqendrimi i heliumit në rrjedhje duhet të dihet në mënyrë që të përcaktohet sasia e rrjedhjes. Duhet pritur gjendjen e ekuilibrit.